ข่าวดี การไฟฟ้าออกมาย้ำว่าการรับซื้อไฟฟ้าในโคลงการโซล่าลูฟท๊อปยังคงเดินหน้าต่อไปตามเดิม

กกพ.ย้ำสิทธิผู้ยื่นขายไฟฟ้าโครงการ Solar PV Rooftop ลดความกังวลผู้ประกอบการ ยันจ่ายไฟเข้าระบบได้ตามสัญญาแน่นอน
Create Date: 12 กุมภาพันธ์ 2557

จากก รณีที่ผู้ประกอบการที่ได้รับการตอบรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติด ตั้งบนหลังคา หรือ Solar PV Rooftop จากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีความกังวลเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) และการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถจ่ายไฟเข้าระบบในเชิงพาณิชย์ได้ทันตามกำหนดภายในวัน ที่ 31 ธันวาคม2556 ถึงแม้ว่าจะสามารถเลื่อนกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบออกไปได้อีก 1 เดือนก็ตาม
ศ.กิตติคุณ ดร.ดิเรกลาวัณย์ศิริ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)เปิดเผยถึงผลการพิจารณาของ กกพ. ในประเด็นดังกล่าว โดยอาศัยอำนาจหน้าที่ของ กกพ. ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 ในการกำกับการรับซื้อไฟฟ้าให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย กกพ.จึงได้มีมติว่า ในระหว่างการนำเสนอขอขยายกรอบระยะเวลาการจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อ กพช. นั้น ให้สงวนสิทธิของผู้ที่ยื่นคำขอขายไฟฟ้าในโครงการ Solar PV Rooftop ที่ได้รับการตอบรับซื้อไฟฟ้า รวมทั้งผู้ที่ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยังคงสามารถดำเนินการต่อไปได้ในขั้นตอนของการลงนามซื้อขายไฟฟ้า และการขออนุญาตตามกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร และการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน เป็นต้น เมื่อผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้รับอนุญาตแล้ว ก็สามารถดำเนินการติดตั้งระบบ Solar Rooftopและจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบได้ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าต่อไป

“ถึงแม้ว่าสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้ ได้ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี และคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ กพช. ซึ่งในส่วนของ กกพ. ไม่ได้นิ่งนอนใจ จึงได้มีมติดังกล่าวออกมาเพื่อเป็นการสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ได้รับการตอบ รับการซื้อไฟฟ้าจากทั้ง กฟน. และ กฟภ. นอกจากนี้ กกพ.ยังอยู่ระหว่างหารือร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม และหาทางออกเรื่องการขออนุญาตใบประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ให้ได้ข้อสรุปโดยเร็วที่สุด ดังนั้น ผู้ประกอบจึงมั่นใจได้ว่าถึงอย่างไรก็ยังสามารถจ่ายไฟเข้าสู่ระบบได้แน่นอน” ศ.กิตติคุณ ดร.ดิเรกกล่าว

Powered by www.solarcellcity.com @ 2013 All right reserved.