ประกาศที่เกี่ยวข้อง

  ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง โครงการนำร่อง (Pilot Project) การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
 บนหลังคาอย่างเสรี พ.ศ. 2559

Rooftop เสรี ดาวน์โหลด   

อกสารเเนบท้ายประกาศ

  1. แบบคำขอเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าโครงการนำร่อง (Pilot Project) การส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี (ระบบผลิตไฟฟ้า
     ด้วยแสงอาทิตย์สำหรับบ้านและอาคาร)

  1.1 แบบคำขอของการไฟฟ้านครหลวง

Rooftop เสรี ดาวน์โหลด

 1.2 แบบคำขอของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Solar Rooftop เสรี ดาวน์โหลด

  2. ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย

  2.1 ข้อกำหนดการเชื่อมระบบโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

ติดตั้ง โซล่าเซลล์ ดาวน์โหลด
 

  2.2 ข้อกำหนดการเชื่อมระบบโครงข่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 

SolarRooftop ดาวน์โหลด

3. สถานที่ยื่นแบบคำขอ

ดาวน์โหลด

4. แบบสัญญาเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า

   4.1 แบบสัญญาเชื่อมต่อระบบโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง

ดาวน์โหลด
 

   4.2 แบบสัญญาเชื่อมต่อระบบโครงข่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ดาวน์โหลด

  5. ข้อกำหนดคุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณ์และการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar PV Rooftop)

ดาวน์โหลด

  6. แบบสอบถาม : การวิเคราะห์ความสำเร็จของโครงการนำร่อง (Pilot Project) การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอย่างเสรี

  6.1 แบบสอบถามสำหรับประเภทบ้านอยู่อาศัย

ดาวน์โหลด

  6.2 แบบสอบถามสำหรับประเภทอาคาร

ดาวน์โหลด

 

โครงการนำร่อง (Pilot Project) การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอย่างเสรี พ.ศ. 2559 หรือโครงการโซลาร์รูฟท็อปเสรี จำนวน100 เมกะวัตต์นั้น ทางกกพ. ได้ออกประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2559 โดยโครงการนำร่องดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อเพื่อการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในบ้านหรือในอาคารเป็นหลัก (Self- Consumption) และจะให้มีส่วนไฟฟ้าที่เหลือไหลย้อนเข้าสายจำหน่ายให้น้อยที่ สุด โดยจะไม่มีการจ่ายเงินค่าไฟฟ้าที่ไหลคืนเข้าระบบ อย่างไรก็ตาม ได้มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบด้านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าหรือ มิเตอร์ไฟฟ้าในกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการประเภทบ้านอยู่อาศัย และประเภทอาคารธุรกิจหรือโรงงานที่มีระดับแรงดันที่เชื่อมต่อต่ำ กว่า 12 กิโลโวลต์ ที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายคือการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

โดยครัวเรือนที่พักอาศัยหรืออาคารธุรกิจที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องเป็น กลุ่มที่มีการใช้ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอในช่วงกลางวัน ซึ่งเป้าหมายจำนวน 100 เมกะวัตต์แรกนั้น จะแบ่งปริมาณตามกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ออกเป็น พื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวงและพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พื้นที่ละ 50 เมกะวัตต์ โดยแบ่งเป็นประเภทบ้านที่อยู่อาศัย จำนวน 10 เมกะวัตต์ ขนาดติดตั้งไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ และประเภทอาคารธุรกิจ จำนวน 40 เมกะวัตต์ ขนาดติดตั้ง 10-1,000 กิโลวัตต์

ในส่วนคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้าร่วมโครงการที่สำคัญ คือ ต้องเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตพื้นที่ดำเนินการของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค กรณีเป็นประเภทบ้าน จะต้องเป็นเจ้าของบ้านหรือที่ได้รับการยินยอมจากผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านหรือ มีสัญญาเช่าบ้านและได้รับการยินยอมจากผู้ที่เป็นเจ้าของบ้าน หรือหากเป็นประเภทอาคารธุรกิจหรือโรงงาน จะต้องเป็นเจ้าของอาคารหรือที่ได้รับการยินยอมจากผู้ที่เป็นเจ้าของอาคาร หรือมีสัญญาเช่าอาคารและได้รับการยินยอมจากผู้ที่เป็นเจ้าของอาคาร โดยทั้ง 2 ประเภท สถานที่ที่ติดตั้งระบบต้องมีมิเตอร์ที่มีการซื้อไฟฟ้าอยู่แล้ว หรือเป็นผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ และสำหรับผู้ที่ได้รับหนังสือรับแจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยก เว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตจาก สำนักงาน กกพ. หรือผู้ที่ติดตั้งระบบด้วยตนเองอยู่ก่อนแล้ว สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการนำร่องนี้ได้เช่นกัน โดยแจ้งความประสงค์และยื่นแบบคำขอเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า เช่นเดียวกับผู้เข้าร่วมโครงการนำร่องรายใหม่

ทั้งนี้การเปิดรับเข้าร่วมโครงการนำร่อง กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ปริมาณกำลังการผลิตติดตั้งครบถ้วนตามเป้าหมาย แต่ทั้งนี้ จะเปิดรับไม่เกินวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) www.mea.or.th และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)http://vspp.pea.co.th

 

ตัวอย่างผลงานการติดตั้งที่ผ่านมา

       

พบสินค้าที่เกี่ยวข้อง 3 รายการ
3.6 kW โซล่ารูฟท๊อป
(Solar Roof Top 3.6 kW)

แผงโซล่าเซลล์ : Talesun / Jetion Solar
อินเวอร์เตอร์ : GROWATT INVERTER

สำหรับผู้ติดตั้งในเขต กฟภ. และ กฟน.

194,400 บาท

Read more

5 kW โซล่ารูฟท๊อป
(Solar Roof Top 5 kW)

แผงโซล่าเซลล์ : Talesun / Jetion Solar
อินเวอร์เตอร์ : GROWATT INVERTER

สำหรับผู้ติดตั้งในเขต กฟภ. และ กฟน.

245,000 บาท

Read more

10 kW โซล่ารูฟท๊อป
(Solar Roof Top 10 kW)

แผงโซล่าเซลล์ : Talesun / Jetion Solar
อินเวอร์เตอร์ : GROWATT INVERTER

สำหรับผู้ติดตั้งในเขต กฟภ. และ กฟน.

490,000 บาท

Read more

 

Powered by www.solarcellcity.com @ 2013 All right reserved.