ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติในการประชุมครั้งที่2/2556 (ครั้งที่145) วันที่16 กรกฎาคม2556 ให้มีการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา(Solar PV Rooftop) ในรูปแบบFeed in Tariff หรืออัตรารับซื้อไฟฟ้าแบบเบ็ดเสร็จและให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ) ดำเนินการออกระเบียบฯและประกาศโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาหรือSolar PV Rooftop  ต่อมาเมื่อวันที่13 สิงหาคม2556 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาหรือSolar PV Rooftop มีระยะเวลาสนับสนุน25 ปีโดยมีเป้าหมาย800 เมกะวัตต์

ทั้งนี้กพช. ได้เห็นชอบอัตราการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบFeed-in Tariff : FIT

สำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop)

โดยมีระยะเวลาสนับสนุน25 ปีโดยในส่วนของ ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม คือ

 

Powered by www.solarcellcity.com @ 2013 All right reserved.