ผลของความเจริญทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของชุมชนเมืองส่งผลให้ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยมีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปีในขณะที่การผลิตไฟฟ้าจำเป็นต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นน้ำมันถ่านหินและก๊าซธรรมชาติฯลฯซึ่งในอนาคตสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นทรัพยากรที่สิ้นเปลืองและเริ่มขาดแคลนในอนาคตการใช้พลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทนจึงเป็นหนทางหนึ่งที่จะทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคงไม่ขาดแคลนไฟฟ้าใช้ในอนาคต

             “โครงการโซลาร์ฟาร์มต้องใช้เงินลงทุนในครั้งแรกสูงเพื่อซื้ออุปกรณ์ที่คิดเป็นเงินลงทุนเป็นสัดส่วนสูงถึง70% ส่วนอีก25% เป็นการปรับภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมก่อสร้างอาคารถนนและอีก5% เป็นค่าที่ดินอย่างไรก็ตามอุปกรณ์แผงโซลาร์เซลล์ที่ใช้เป็นของญี่ปุ่นมีอายุการใช้งานนานถึง40-50 ปีส่วนอุปกรณ์อินเวสเตอร์ใช้ของเยอรมันอายุการใช้งาน25 ปีซึ่งคาดว่าโครงการนี้จะถึงจุดคุ้มทุนในระยะเวลา7 ปี”


              “เมื่อแสงอาทิตย์ส่องลงแผงโซลาร์เซลล์จะมีการเก็บพลังงานทันทีจากนั้นจะส่งไปยังตัวอินเวสเตอร์เพื่อแปลงไฟจากกระแสตรงเป็นกระแสสลับที่ใช้ตามบ้านจากนั้นกระแสไฟจะเดินตามท่อเคเบิลใต้ดินเข้าสู่ตู้ที่มีหน้าที่เหมือนคัตเอาต์เปิดปิดไฟเพื่อป้อนเข้าหม้อแปลงไฟให้ได้ขนาด230 โวลต์ก่อนที่จะจ่ายกระแสไฟเข้าสู่ระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค”

นับเป็นการผลิตไฟฟ้าที่เป็นพลังงานทางเลือกสีเขียวจริงๆ

Powered by www.solarcellcity.com @ 2013 All right reserved.