ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) วันนี้ เห็นชอบแนวทางการรับซื้อไฟฟ้าจาก“โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ชุมชน"ตั้งเป้ากำลังผลิตติดตั้งรวม 800 เมกะวัตต์ พร้อมจำหน่ายเข้าระบบปี 57

ทั้งนี้ ให้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชุมชน ทำหน้าที่ประสานการดำเนินโครงการฯ และเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ  ตามที่ กบง.ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพัฒนาโครงการฯ ดังนี้

ให้กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองตาม พ.ร.บ.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.2547  เป็นเจ้าของโครงการฯ โดยให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และ ธนาคารออมสินเป็นผู้สนับสนุนและพัฒนาโครงการจนสามารถขายไฟฟ้าเข้าระบบได้ และให้ กฟภ.หรือ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าจากโครงการฯ

สำหรับการคัดเลือกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเข้าร่วมโครงการฯ นั้น ควรอยู่ในพื้นที่ที่มีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่เหมาะสม มีระบบจำหน่ายไฟฟ้ารองรับเพียงพอตามที่ 3 การไฟฟ้าฯ กำหนด และต้องไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติหรือภัยธรรมชาติ รวมทั้งโรงไฟฟ้าในโครงการฯ ต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยตลอดอายุโครงการฯ 25 ปี และให้มีการรับประกันประสิทธิภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์ตลอดอายุโครงการฯ

วันที่ 16 กค. 2556 หลังที่ประชุมคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ให้กระทรวงพลังงานร่วมกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จัดทำ โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชุมชน 1 ชุมชน 1 เมกะวัตต์ ซึ่งกระทรวงพลังงานจะกำหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าพิเศษสำหรับโครงการดังกล่าว เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และสามารถดำเนินโครงการได้อย่างยั่งยืน โดยเห็นชอบให้รับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชุมชนมีเป้า หมายกำลังการผลิตติดตั้งรวม 800 เมกะวัตต์ และมีอัตราการรับซื้อไฟฟ้าพิเศษ ตามแผนจะดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ภายในปี 2557 ดังนี้

  • ปีที่ 1-3     ระบบ FIT อัตราหน่วยละ 9.75 บาท      
  • ปีที่ 4-10   ระบบ FIT อัตราหน่วยละ 6.50 บาท
  • ปีที่ 11-25 ระบบ FIT อัตราหน่วยละ 4.50 บาท
Powered by www.solarcellcity.com @ 2013 All right reserved.